Personvern og vilkår

1. Om Luca Expenses

Luca Labs bruker kunstige intelligens (AI) og maskinlæring for å automatisere selskapers arbeidsflyt for regnskapsføring. Luca Labs automatiserer selskapers rutiner for oppføring og arkivering av reiseutgifter gjennom Luca Expenses mobilapp og webløsning.

2. Konfidensialitet

Hver part til denne avtalen skal behandle informasjon den mottar fra den andre part vedrørende tekniske eller forretningsmessige forhold som konfidensielle opplysninger, med mindre annet er oppgitt eller slik informasjon er offentlig kjent. Kunden plikter å begrense deling av konfidensiell informasjon med Leverandøren til det som er nødvendig i forhold til Oppdraget. Luca Labs skal bruke konfidensiell Informasjon utelukkende i forbindelse med yting av tjenestene beskrevet i denne Avtalen og skal ikke dele konfidensiell informasjon med noen tredjepart.

3. Immaterielle rettigheter

Denne avtalen vil gi Kunden rett til å opprette brukerkontoer og til å få tilgang til Luca Expenses, men overfører ikke noe immaterielt eierskap til Kunden. Luca Labs vil beholde alle rettigheter som ikke er gitt i henhold til denne avtalen.

4. Tildeling av rettigheter til bruk av Luca Expenses

Ved inngåelse av en avtale tildeles Kunden en ikke-eksklusiv begrenset lisens til å bruke Luca Expenses i henhold til vilkårene i avtalen. Eventuelle nye funksjoner levert av Luca Labs som forbedrer Luca Expenses og tjenestene som gjøres tilgjengelige deri, skal være underlagt avtalen. Kunden kan ikke gi andre uautoriserte tredjeparter tilgang til Luca Expenses. Kunden og dens ansatte kan heller ikke tildele eller på annen måte overføre sin konto til andre personer eller tredjeparter.

5. Ansvarsfraskrivelse

Bruk av Luca Expenses og tjenestene deri leveres “som den er” og “som tilgjengelig”. Vi fraskriver oss alle representasjonsforhold og garantier, uttrykkelig, underforstått, eller fastsatt i fravikelige lovbestemmelser med mindre noe annet uttrykkelig fremkommer av denne avtalen, inkludert men ikke begrenset til alle underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. I tillegg avgir Luca Labs ingen forsikringer eller garantier angående pålitelighet, egnethet, kvalitet eller tilgjengelighet for Luca Expenses og tjenestene som gjøres tilgjengelige gjennom bruk av Luca Expenses. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder så langt som tillatt etter gjeldende lovgivning, inkludert men ikke begrenset til lov om kjøp (kjøpsloven § 19).

6. Begrensing av ansvar

Luca Labs skal ikke være ansvarlig for indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tap av data eller andre følgeskader relatert til, i forbindelse med, eller på annen måte som følge av kunden sin bruk av Luca Expenses, selv om Luca Labs skulle være underrettet om muligheten for slike skader eller slikt tap. I tillegg skal ikke Luca Labs holdes ansvarlig for skader og tap som skyldes manglende tilgang til Luca Expenses eller skader og tap som skyldes urettmessig opplastning av data på Luca Expenses. Luca Labs’ totale erstatningsansvar i henhold til denne avtalen, inkludert eventuelle vedlegg skal under enhver omstendighet være begrenset til et maksimalt beløp tilsvarende Luca Labs sin omsetning i forbindelse med avtalen i det året hvor skaden inntreffer. Begrensningene og ansvarsfraskrivelsen i denne paragrafen og i andre avtalebestemmelser skal ikke anses å begrense ansvaret som springer ut av ufravikelige lovbestemmelser.

7. Frist for krav

Eventuelle krav i henhold til denne avtalen må fremsettes senest 3 måneder etter at nevnte skade oppstår.

8. Force Majeure

En Parts manglende eller forsinkede oppfyllelse av sine forpliktelser under denne avtale skal ikke anses som et brudd på Avtalen i den utstrekning slik mangel eller forsinkelse er en direkte følge av en Force Majeure-begivenhet. Den angjeldende part skal straks varsle den annen part om forholdene og virkningen av dem og utøve aktsomhet for å forhindre eller reparere årsaken til mangelen eller forsinkelsen. Videre skal den angjeldende part fortsette oppfyllelsen så snart det er anledning til det etter at årsaken til mangelen er fjernet. En Force Majeure-begivenhet betyr krig, fredsforstyrrelser, opprør eller annet sivilt oppstyr; streik, lockout eller annen arbeidstvist; brann, flom eller uforutsett hendelse; knapphet på eller innskrenkning i arbeidskraft, materialer, transport eller hjelpemidler; forvaltningsinstruks, -forordning eller -regulering; eller andre tilsvarende omstendigheter utenfor den angjeldende parts rimelige kontroll, og som ikke burde vært forutsett av angjeldende part ved inngåelse av denne avtalen. Uheldige økonomiske forhold eller generelle begrensninger av finansiell art anses ikke å være en Force Majeure-begivenhet.

9. Varighet

Definert i Kunde- og samarbeidsavtalen.

10. Behandling av persondata

Luca Labs’ behandling og lagring av personopplysninger i henhold til denne avtalen er underlagt vilkårene i databehandleravtalen som fremgår av avtalens vedlegg.

2019 Alle rettigheter Luca Labs AS
Org nr: 918 098 372

Informasjonskapsler hjelper oss med å gi deg en optimal brukeropplevelse.

For mer informasjon, se vår personvernerklæring Hvis du ikke aksepterer, vil vi ikke spore deg. Vi lagrer bare en enkel informasjonskapsel for å huske at du ikke skal spores.